İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

14.07.2017

02.08.2017 KİRA İHALESİ

İ  L  A  N

    EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

1-Mülkiyeti belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki adresi, ada, parseli, kapı numarası, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmazların  kiralama işi, 3 (Üç) yıllık süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihalesi, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

SıraNo

İşyeri Adresi

M 2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

karşılığı Geç. Tem.

1

Alanlı Mahallesi 1070 Parsel

132.00

Ticarethane

 

02.08.2017

14:00

1.800,00 TL.

+ KDV

162,00 TL

2

Balıkköy Mahallesi 289 Parsel

91.44

Ticarethane

 

02.08.2017

14:00

1.560,00 TL.

+ KDV

140,40 TL

3

Gözpınar Mahallesi 404 Parsel

142.00

Ticarethane

 

02.08.2017

14:00

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL

4

Horozköy Mahallesi 417 Parsel

52.00

Ticarethane

 

02.08.2017

14:00

1.800,00 TL.

+ KDV

162,00 TL

5

Horozköy Mahallesi 417 Parsel

36.00

Ticarethane

 

02.08.2017

14:00

1.200,00 TL.

+ KDV

108,00 TL

6

İmamköy Mahallesi 749 Parsel

385.46

Ticarethane

 

02.08.2017

14:00

5.400,00 TL.

+ KDV

486,00 TL

7

Kuyulu Mahallesi 393 Parsel

318.00

Ticarethane

 

02.08.2017

14:00

7.200,00 TL.

+ KDV

648,00 TL

8

Eğrikavak  Mahallesi

120 Ada, 1 Parsel

59.00

Ticarethane

 

02.08.2017

14:00

2.100,00 TL.

+ KDV

189,00 TL

 

2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

c)- İkametgâh ilmühaberi.

d)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

       5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

     

   6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

       

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

       8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

       9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

      

       10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

    

       11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

       12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

       13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        

        - İlan olunur.

        

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.                

 

©2023 Efeler Belediyesi.