Liste Geri GÜNCEL 04.10.2017 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

29.09.2017

İ  L  A  N

T.C. EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

 

  1-Mülkiyeti belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki adresi, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmazların (Büfe ve Zeytinlik), -2,3 (İki, Üç) yıllık süre ile-  kiralama işi,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine istinaden Pazarlık Usulü ile İhalesi, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

SıraNo

A d r e s

Tahmini Ağaç sayısı

M           

İ ş k o l u

İ h a l e

T a r i h i

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

2 / 3 yıllık Muh.Bed.

karşılığı Geç. Tem.

1

Efeler Mah. 1462 Sk. ile 1464 Sk. köşesi Şht. A.Akdeniz Parkı 

12.00 m2

B ü f e

04.10.2017

14:00

2.400,00 TL. + KDV

216,00 TL

2

Kırıklar Mahallesinde bulunan zeytin ağaçları

90 Adet

Ü r ü n Mahsulü

04.10.2017

14:00

500,00 TL. + KDV

30,00 TL

 

 2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

c)- İkametgâh ilmühaberi.

d)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

                                                                                          

4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

      5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

     

      6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli) T.L. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

                                                                                                                                                                  

    7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

     8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

      9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

                                                                

    10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

     11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        

        - İlan olunur.

        

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.