İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.02.2018

07.02.2018 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İ  L  A  N

T.C.  EFELER  BELEDİYESİ  BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Aşağıdaki listede vasıfları belirtilen, mülkiyeti belediyemize ait olan tarım arazilerinin 3 (Üç) yıllık süre ile ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

SıraNo

A d r e s

Yüzölçümü (m2)

İ ş k o l u

İ h a l e

T a r i h i

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

karşılığı Geç. Tem.

 

1

Alanlı Mahallesi

125 ada 8 parsel

9638,63

Tarım arazisi

07.02.2018

14:05

1.930,00 TL.

+ KDV

175,00 TL.

2

Alanlı Mahallesi

126 ada 11 parsel

1556,60

Tarım arazisi

07.02.2018

14:10

235,00 TL.

+ KDV

25,00 TL.

3

Alanlı Mahallesi

127 ada 1 parsel

11834,95

Tarım arazisi

07.02.2018

14:15

2.370,00 TL.

+ KDV

215,00 TL.

4

Alanlı Mahallesi

102 ada 1 parsel

2491,42

Tarım arazisi

07.02.2018

14:20

375,00 TL.

+ KDV

35,00 TL.

5

Alanlı Mahallesi

103 ada 11 parsel

2742,78

Tarım arazisi

07.02.2018

14:25

415,00 TL.

+ KDV

40,00 TL.

6

Alanlı Mahallesi

132 ada 10 parsel

10798,08

Tarım arazisi

07.02.2018

14:30

2.160,00 TL.

+ KDV

195,00 TL.

7

Alanlı Mahallesi

116 ada 1 parsel

61584,17

Tarım arazisi

07.02.2018

14:35

12.320,00 TL.

+ KDV

1.110,00 TL.

8

Alanlı Mahallesi

117 ada 3 parsel

20132,80

Tarım arazisi

07.02.2018

14:40

4.030,00 TL.

+ KDV

365,00 TL.

9

Alanlı Mahallesi

118 ada 1 parsel

36787,45

Tarım arazisi

07.02.2018

14:45

7.360,00 TL.

+ KDV

665,00 TL.

10

Alanlı Mahallesi

121 ada 5 parsel

13466,58

Tarım arazisi

07.02.2018

14:50

2.700,00 TL.

+ KDV

245,00 TL.

11

Alanlı Mahallesi

122 ada 1 parsel

2232,41

Tarım arazisi

07.02.2018

14:55

335,00 TL.

+ KDV

30,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

c)- İkametgâh ilmühaberi.

d)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Efeler Belediyesinden, ihale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz.

    

     4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

     5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

    6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli) TL şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

                                                                                                                                                                  

    7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

     8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

      9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

      

    10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

    11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        

        - İlan olunur.

        

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.                                                                                        

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.