İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

19.03.2021

07.04.2021 İHALE İLANI

 

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

  1- Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

 

3  yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem

1

Alanlı Mahallesi 1070 Parsel

43,00

Ticarethane

07.04.2021

14.10

6.384,00 TL.+KDV

575,00 TL.

2

Alanlı Mahallesi 1070-1071 Parsel

193,00

Ticarethane

07.04.2021

14.11

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

3

Ata Mah. Gıdacılar Çar. 2.Cad. Mehmetçik Parkı içi

12,00

Büfe

07.04.2021

14.12

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

4

Doğanköy Mahallesi 674 Parsel No:51/1

111,15

Ticarethane

07.04.2021

14.13

4.200,00 TL.+KDV

378,00 TL.

5

Gödrenli Mahallesi 1257 Parsel No:150

48,28

Ticarethane

07.04.2021

14.14

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

6

Horozköy Mahallesi 417 Parsel No:12

53,90

Ticarethane

07.04.2021

14.15

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

7

Kenger Mahallesi 374 Parsel

41,10

Ticarethane

07.04.2021

14.16

1.800,00 TL.+KDV

162,00 TL.

8

Pınardere Mahallesi 101 Ada 1 Parsel No:9/2

362,24

Ticarethane

07.04.2021

14.17

1.320,00 TL.+KDV

119,00 TL.

9

Sıralılar Mahallesi 663 Parsel No:56

55,80

Ticarethane

07.04.2021

14.18

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

10

Şevketiye Mahallesi 246 Parsel No:38

110,45

Konut

07.04.2021

14.20

3.960,00 TL.

357,00 TL.

11

Eğrikavak Mahallesi 120 Ada 1 Parsel

45,50

Ticarethane

07.04.2021

14.21

3.780,00 TL.+KDV

341,00 TL.

12

Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri B ve D Blok Bay-Bayan Umumi Tuvalet

70,00

Umumi Tuvalet

07.04.2021

14.22

24.000,00 TL.+KDV

2.160,00 TL.

13

Umurlu Mahallesi Bayram Yeri Esnaf Sitesi         No:12-13-14

77,42

Ticarethane

07.04.2021

14.23

9.600,00 TL.+KDV

864,00 TL.

14

Umurlu Mah. Rıfat Tunçbilek Cad. Bayram Yeri Esnaf Sit. No:10

18,00

Ticarethane

07.04.2021

14.24

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

15

Umurlu Mah. Rıfat Tunçbilek Cad. Bayram Yeri Esnaf Sit. No:11

18,00

Ticarethane

07.04.2021

14.25

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

16

Tepecik Mah. Şht. Piy. Er M. Ali Tosun Bul. No:67/A

5,00

Ticarethane

07.04.2021

14.26

1.200,00 TL.+KDV

108,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.  

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin % 3 ’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

        - İlan olunur.

 

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.