İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.06.2021

09.06.2021 İHALE İLANI

İ  L  A  N

                                          T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

    1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık – Sıra No:10 iki (2) yıllık – süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Adnan Menderes Mahallesi M. Doğan Uluergüven Parkı içi No:3

12,00

Büfe

09.06.2021

14.10

12.600,00 TL.+KDV

1.134,00 TL.

2

Ata Mahallesi (2139 Ada 5 Parsel) Saime Cambazoğlu Parkı içi No:1/1

12,00

Büfe

09.06.2021

14.11

8.760,00 TL.+KDV

789,00 TL.

3

Efeler Mahallesi Girne Bulvarı Muzaffer İzgü Parkı içi No:84/4

12,00

Büfe

09.06.2021

14.12

21.120,00 TL.+KDV

1.901,00 TL.

4

Girne Mah. Yörük Ali Efe Bul ile Naim Süleymanoğlu Caddesi köşesi No:49/A

12,00

Büfe

09.06.2021

14.13

17.220,00 TL.+KDV

1.550,00 TL.

5

Gölhisar Mahallesi Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338/C

70,50

Ticarethane

09.06.2021

14.14

3.300,00 TL.+KDV

297,00 TL.

6

İmamköy Mahallesi 749 Parsel No:61

83,40

Ticarethane

09.06.2021

14.15

4.680,00 TL.+KDV

422,00 TL.

7

Karahayıt Mahallesi 1307 Parsel No:520

110,80

Ticarethane

09.06.2021

14.16

14.220,00 TL.+KDV

1.280,00 TL.

8

Umurlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi

10,17

Depo

09.06.2021

14.17

2.640,00 TL.+KDV

238,00 TL.

9

Umurlu Mahallesi Kumalanı Caddesi

13,48

Depo

09.06.2021

14.18

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

10

Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı Orhan Esin Parkı içi

44,46

Ticarethane

09.06.2021

14.19

7.200,00 TL.+KDV

432,00 TL.

11

Girne Mahallesi 2198 Sok. Şht. Ahmet Bursa Parkı içi No:6

12,00

Büfe

09.06.2021

14.20

12.600,00 TL.+KDV

1.134,00 TL.

12

Umurlu Mahallesi Kavaklar Caddesi No:5

20,00

Ticarethane

09.06.2021

14.21

3.720,00 TL.+KDV

335,00 TL.

13

Umurlu Mahallesi 2079 Sokak Bekir Urgancı Parkı içi No:2

90,00

Ticarethane

09.06.2021

14.22

8.400,00 TL.+KDV

756,00 TL.

14

Gölhisar Mahallesi Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338/K

18,72

Ticarethane

09.06.2021

14.23

1.800,00 TL.+KDV

162,00 TL.

15

Umurlu Mahallesi Kavaklar Caddesi No:11

16,00

Ticarethane

09.06.2021

14.24

1.680,00 TL.+KDV

152,00 TL.

2-İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.   

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.                   

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                            

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.                                                                            

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        - İlan olunur.

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.