İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

28.01.2021

10.02.2021 İHALE İLANI

İ  L  A  N

                                          T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

  1- Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

 

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

 

3  yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem

1

Meşrutiyet Mah. 2159 ile 2178 Sok. köşe Muharrem Tutucu Parkı içi No:10

12,00

B ü f e

10.02.2021

14.10

5.820,00 TL.+KDV

524,00 TL.

2

Dalama Mah. 105 Sok. No:24

66,87

Ticarethane

10.02.2021

14.11

7.200,00 TL.+KDV

648,00 TL.

3

Pınardere Mah. 101 Ada 1 Parsel No:9 

87,75

Ticarethane

10.02.2021

14.12

11.400,00 TL.+KDV

1.026,00 TL.

4

Dalama/Yeniköy Mah. No:282 (732 Parsel)

96,60

Ticarethane

10.02.2021

14.13

2.640,00 TL.+KDV

238,00 TL.

5

Ata Mah. Gıdacılar Çar. 2.Cad. Mehmetçik Parkı içi

12,00

B ü f e

10.02.2021

14.14

12.000,00 TL. +KDV

1.080,00 TL.

6

Efeler Mah.1458 ile 1461 Sok. köşe M. Cebeci Parkı

12,00

B ü f e

10.02.2021

14.15

5.520,00 TL.+KDV

497,00 TL.

7

Efeler Mah.1462 ile 1464 Sok. köşe Şht. A. Akdeniz Parkı

12,00

B ü f e

10.02.2021

14.16

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

8

Girne Mah.N.Süleymanoğlu Cad. 2199 Sk. Şht. F. Lokmacı Parkı içi

12,00

B ü f e

10.02.2021

14.17

9.000,00 TL.+KDV

810,00 TL.

9

Kuyulu Mah. (416 Parsel) No:25

25,20

Ticarethane

10.02.2021

14.18

2.160,00 TL.+KDV

195,00 TL.

10

Umurlu Mah. Bayram Yeri Esnaf Sit. No:12

15.67

Ticarethane

10.02.2021

14.19

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

11

Umurlu Mah. Bayram Yeri Esnaf Sitesi No:13

18,00

Ticarethane

10.02.2021

14.20

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

12

Umurlu Mah. Bayram Yeri Esnaf Sitesi No:14

40,00

Ticarethane

10.02.2021

14.21

4.800,00 TL.+KDV

432,00 TL.

13

Tepecik Mah. 252 Ada 19 Parsel No:69

44,11

Ticarethane

10.02.2021

14.22

3.840,00 TL.+KDV

346,00 TL.

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

   2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.      

 

   3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

  4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   

      5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                   

      6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

     7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

                                                                            

     8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

     9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

     10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

                                                                             

     11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

        - İlan olunur.

       

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.