İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

22.02.2021

10.03.2021 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait alanlarda 2872 sayılı Kanun ve bağlı Atık Yönetimi yönetmeliği ile 0 Atık Yönetmeliği, Atık Getirme tebliği kapsamında, Belediyemiz görev / yetki ve sorumluluğunda olan “ Giysi – Tekstil Atığı Ayırma/ Toplanması ve Geri Dönüşümü” (150 adet Giysi – Tekstil Atığı biriktirme ekipmanı (kumbarası) konulma) işi lisanslı kurum/ kuruluş ve işletmelere  3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
  2. İhale 10/03/2021 Çarşamba günü saat 14.21’de Yedi Eylül Mah. 1002 sokak No:2 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir.
  3. İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V. vb.) ilenüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V.,vs.),kuruluş sözleşmesinin aslı veya ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
  4. İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.
  5. İhaleye ilişkin Muhammen bedel 653.130,00 (Altıyüz elli üçbinyüzotuz) T Lolup, Geçici teminat 19.593,90 TL (On Dokuz Bin Beş Yüz Doksan Üç Lira Doksan Kuruş)dir.İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00 (Yüz) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.
  6. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

 

     - İş bu ilan 6 (Altı) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.