İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.08.2016

10.08.2016 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

                                                                   İ L A N

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

1-Mülkiyeti Tasarrufu Belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki adresi, ada parseli, kapı numarası, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmaz işyerleri 3 (Üç) yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 49. maddesine istinaden pazarlık usulü ile ihalesi, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

SıraNo

İşyeri Adresi

M 2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 Yıllık Muh. Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Veysi Paşa Mah. 17 Ada,21 Parsel

Adliye Hizmet Binası Mevkii.

5.00

Bankamatik

10.08.2016

14:00

24.000,00 TL.

2.160,00 TL.

2

Hasan Efendi Mah.349 Ada,15 Parsel 1902 Sk. köşesi No:11

241.20

Umumi            Tuvalet

10.08.2016

14:00

3.000,00 TL.+ KDV

270,00 TL.

3

Girne Mah.2198 Sk. No:6 Şht. A. BURSA Parkı içi

12.00

B ü f e

10.08.2016

14:00

6.600,00 TL.+ KDV

594,00 TL.

4

Osman Yozgatlı Mah. Eski Çine Cad. Mahalle Konağı giriş katı

242.05

Ticarethane

10.08.2016

14:00

3.000,00 TL.+ KDV

270,00 TL.

5

Tepecik Mah. Havaalanı Bulvarı

 

31.00

Ticarethane

10.08.2016

14:00

1.800,00 TL.+ KDV

162,00 TL.

6

Girne Mah. N. Süleymanoğlu Cad. köşesi 2199 Sok. No:10/1

12.00

B ü f e

10.08.2016

14:00

 4.800,00 TL.+ KDV

432,00 TL.

 

2-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a)- Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı

c)- Nüfus cüzdan fotokopisi 

d)- İkametgâh ilmühaberi

e)- Savcılıktan sabıka kaydı

f)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

3- İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler:

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya Noter tasdikli sureti

d)- İkametgâh ilmühaberi

e)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı

f)- Şirket yetkilisinin savcılıktan sabıka kaydı

g)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge

                                                            

4- İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

5- 3 Yıllık Muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.                                                                                    

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır.

Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

9- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆ sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irad kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

10- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

11- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

12- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    -İlan olunur.

 

    -İş bu ilan 12 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.