İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.02.2018

14.02.2018 AMBALAJ ATIKLARI İHALESİ

T.C. EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 19 (on dokuz) aylığına verilmesi ihalesi, 14/02/2018 tarihinde saat 14:00'da Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

S. No

İhalenin Konusu

İşin Niteliği

Muhammen

Bedeli

(TL/ay)

İhale

Süresi

Geçici

Teminat

%3 (TL)

İlan Şekli ve Adedi

İhale Usulü

Dosya

Satış

Bedeli

(TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma imtiyaz hakkının devredilmesi

Ambalaj Atıkları Niteliğindeki

Geri Dönüşüm Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve

Geri Kazanımının Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi

8121,34

TL

 

4629,16

TL

il sınırları içerisinde yayımlanan gazetede 2 defa,

Belediye internet sitesi ile ilan panosunda ilanı

2886 sayılı

Devlet ihale

Kanunun 45.

maddesi uyarınca”

AÇIK TEKLİF

USULÜ "

50 TL

14/02/ 2018

Saat 14:00

 

İdarenin:

 1. Adresi : Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:5 Efeler/ Aydın
 2. Telefon ve Faks: 4448009-1309 / 0256 227 09 98
 3. Elektronik Posta Adresi: temizlik@efeler.bel.tr
 4. ihale Dokümanının Temin Edileceği Adres: Efeler Belediyesi -Temizlik işleri Müdürlüğü
 5. işe Başlama Tarihi: 01.03.2018

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. . Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. ihaleye gireceklerin, toplama ayırma tesisi ve çevre lisans ve yetki belgeleri, araçların ruhsatları (kiralık ise kiralık sözleşmeleri), Çevre Mühendisi diploma belgesi, Çevre Mühendisi Çevre Görevlisi Belgesi
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Geçici Teminat Makbuzu
 7. ihale dokümanının satın alındığına dair belge.
 8. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 9. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 10. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 11. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 12. Efeler Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. ihale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 13. ihaleye katılacakların Efeler Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 14. Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
 15. 2886 Sayılı ihale Yasası'nın 29'ncu maddesine istinaden; ihale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. ihale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR.

©2023 Efeler Belediyesi.