Liste Geri GÜNCEL 17.07.2019 TARİHLİ İHALE İLANI

27.06.2019

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo

              A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338/B           

70.50

Ticarethane

17.07.2019

14:10

2.940,00 TL

+ KDV

265,00 TL.

  2

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338/C           

70.50

Ticarethane

17.07.2019

14:15

2.940,00 TL

+ KDV

265,00 TL.

3

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338-338/E           

141.00

Ticarethane

17.07.2019

14:20

6.420,00 TL

+ KDV

578,00 TL.

4

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338/F           

26.00

Ticarethane

17.07.2019

14:25

1.980,00 TL

+ KDV

179,00 TL.

5

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:339           

80.00

Ticarethane

17.07.2019

14:30

6.900,00 TL

+ KDV

621,00 TL.

6

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:339/A           

70.50

Ticarethane

17.07.2019

14:35

1.980,00 TL

+ KDV

179,00 TL.

7

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:339/B           

32.00

Ticarethane

17.07.2019

14:40

1.980,00 TL

+ KDV

179,00 TL.

8

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338/L           

17.20

Ticarethane

17.07.2019

14:45

1.980,00 TL

+ KDV

179,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

d) İkametgâh ilmühaberi.

e) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- 3 (Üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 50,00 (Elli)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

        - İlan olunur.

 

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.