Liste Geri GÜNCEL 22.07.2020 İHALE İLANI

02.07.2020

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

   1- Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş araçların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra

No

Plaka    no.

Cinsi

Marka/

Tipi

Modeli

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Muh. Bedel

+ K.D.V.

Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

 

Aracın Fiili Durumu

1

09 KS 001

Otomobil

Tofaş-Fiat

Kartal

1993

22.07.2020

14.23

6.437,50 TL+ KDV

193,13 TL

Araç çalışır yürür vaziyette

    2

09 AS 484

Otomobil (R1339)

Renault

Toros

 

1997

22.07.2020

14.24

10.250,00 TL

+ KDV

307,50 TL.

Araç çalışır yürür vaziyette

3

09 FA 301

Otomobil

(AA sedan)

Volkswagen Passat

 

2006

 

22.07.2020

14.25

50.250,00 TL

+ KDV

1.507,50 TL.

Araç çalışır yürür vaziyette

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

 3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- Aracın muhammen bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (Yüz)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü  en geç 12.00 saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Fen İşleri Müdürlüğüneteslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale günü  en geç 12.00 saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar istekliye aittir.

 

12- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

        - İlan olunur.

 

        - İş bu ilan 12 maddeden ibarettir.