İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

09.02.2021

24.02.2021 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem

1

Kardeşköy Mah. 703 Parsel No:179

9,00

Ticarethane

24.02.2021

14.10

780,00 TL.+KDV

71,00 TL.

2

Kardeşköy Mah. 703 Parsel No:181

33,60

Ticarethane

24.02.2021

14.11

1.980,00 TL.+KDV

179,00 TL.

3

Kardeşköy Mah. 703 Parsel No:182

20,37

Ticarethane

24.02.2021

14.12

1.020,00 TL.+KDV

92,00 TL.

4

Kardeşköy Mah. 703 Parsel No:186

39,69

Ticarethane

24.02.2021

14.13

3.180,00 TL.+KDV

287,00 TL.

5

Kardeşköy Mah. 539-703 Parsel No:291-298

104,82

Ticarethane

24.02.2021

14.14

16.740,00 TL. +KDV

1.507,00 TL.

6

Kardeşköy Mah. 703 Parsel No:297

31,11

Ticarethane

24.02.2021

14.15

1.980,00 TL.+KDV

179,00 TL.

7

Kardeşköy Mah. 703 Parsel No:299

14,25

Ticarethane

24.02.2021

14.16

1.020,00 TL.+KDV

92,00 TL.

8

Umurlu  Mahallesi  467 Ada 6 Parsel  Çarşı  Dük.  No:2

33,85

Ticarethane

24.02.2021

14.17

3.780,00 TL.+KDV

341,00 TL.

9

Balıkköy Mah. (289 Parsel)

91,44

Ticarethane

24.02.2021

14.18

2.760,00 TL.+KDV

249,00 TL.

10

Gözpınar Mah. 404 Parsel No:76

65,00

Ticarethane

24.02.2021

14.19

2.160,00 TL.+KDV

195,00 TL.

11

Kadıköy Mah. 824 Parsel No:395

22,00

Ticarethane

24.02.2021

14.20

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

12

Armutlu Mah. 1061 Parsel No:115

59,05

Ticarethane

24.02.2021

14.21

4.140,00 TL.+KDV

373,00 TL.

13

Umurlu Mah. Kavaklar Cad. No:13-14

56,00

Ticarethane

24.02.2021

14.22

4.200,00 TL.+KDV

378,00 TL.

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.    

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

        - İlan olunur.

 

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.