İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.11.2021

24.11.2021 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık – Sıra No:1,2,3 bir (1) yıllık – süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Dalama Mahallesi Remzi Çilingir Cad. No:52/54/56

57,45

Ticarethane

24.11.2021

14.10

9.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

2

Dalama Mahallesi  Remzi Çilingir Cad. No:22

18,48

Ticarethane

24.11.2021

14.11

3.600,00 TL.+KDV

108,00 TL.

3

Dalama Mahallesi  Remzi Çilingir Cad. No:58

31,15

Ticarethane

24.11.2021

14.12

3.000,00 TL.+KDV

90,00 TL.

4

Dalama Mahallesi  Atatürk Bulvarı No:22

17,15

ATM Alanı

24.11.2021

14.13

6.240,00 TL.

561,60 TL.

5

Dağemiri Mahallesi 1041 Parsel

43,00

Ticarethane

24.11.2021

14.14

3.420,00 TL.+KDV

307,80 TL.

6

Emirdoğan Mahallesi No:33

74,92

Ticarethane

24.11.2021

14.15

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

7

İmamköy Mahallesi 749 Parsel No:59

17,40

Ticarethane

24.11.2021

14.16

2.100,00 TL.+KDV

189,00 TL.

8

Karahayıt Mahallesi No:149

50,00

Ticarethane

24.11.2021

14.17

3.600,00 TL.+KDV

324,00 TL.

9

Mimar Sinan Mahallesi 2336 Sokak No:1

32,30

Ticarethane

24.11.2021

14.18

10.200,00 TL.+KDV

918,00 TL.

10

Umurlu Mah. Atatürk Bulvarı N. Çayırlı Parkı içi

18,00

Ticarethane

24.11.2021

14.19

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

11

Mimar Sinan Mahallesi 2336 Sokak No:4

29,25

Ticarethane

24.11.2021

14.20

9.900,00 TL.+KDV

891,00 TL.

12

Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri D Blok No:1

17,11

Çay Ocağı

24.11.2021

14.21

9.600,00 TL.+KDV

864,00 TL.

13

Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri B Blok No:1

17,11

Çay Ocağı

24.11.2021

14.22

9.600,00 TL.+KDV

864,00 TL.

14

Girne Mahallesi Anadolu Bulvarı 2227 Sokak No:4

12,00

Büfe

24.11.2021

14.23

13.200,00 TL.+KDV

1.188,00 TL.


2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.   

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                   

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

                                                                            

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

                                                                             

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

- İlan olunur.

       

 - İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.