İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

06.07.2022

28.07.2022 İHALE İLANI

İ L A N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

Adres

M2

Niteliği

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Ata Mah. Saime Cambazoğlu Park içi No:1

350,00

Ticarethane

28.07.2022

14.10

42.000,00 TL.+KDV

3.780,00 TL.

2

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338/B

70,50

Ticarethane

28.07.2022

14.11

6.000,00 TL.+KDV

540,00 TL.

3

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338/F

17,20

Ticarethane

28.07.2022

14.12

3.840,00 TL.+KDV

346,00 TL.

4

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:338/L

17,20

Ticarethane

28.07.2022

14.13

3.840,00 TL.+KDV

346,00 TL.

5

Gölhisar Mahallesi Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:339/A

30,00

Ticarethane

28.07.2022

14.14

4.800,00 TL.+KDV

432,00 TL.

6

Gölhisar Mahallesi Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:139

80,00

Ticarethane

28.07.2022

14.15

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

7

Girne Mah.2191 Sokak Şht. Kurtuluş Bozyiğit Parkı içi No:13

12,00

Büfe

28.07.2022

14.16

13.200,00 TL.+KDV

1.188,00 TL.

8

Kalfaköy Mahallesi No:110-110/A-111-112

78,50

Ticarethane

28.07.2022

14.17

30.000,00 TL.+KDV

2.700,00 TL.

9

Kemer Mahallesi 1837 Sokak No:7/C

16,00

Ticarethane

28.07.2022

14.18

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

10

Kocagür Mahallesi 1. Sokak No:41/B

78,50

Ticarethane

28.07.2022

14.19

3.360,00 TL.+KDV

303,00 TL.

11

Umurlu-Kanyaşı Mahallesi No:39

110,00

Ticarethane

28.07.2022

14.20

6.000,00 TL.+KDV

540,00 TL.

12

Girne Mah. 2198 Sok.  Yılmazköy Mahallesi 577 Parsel No:147/C

16,00

Ticarethane

28.07.2022

14.21

2.100,00 TL.+KDV

190,00 TL.

13

Umurlu Mahallesi Rıfat Tunçbilek Caddesi No:8

22,58

Ticarethane

28.07.2022

14.22

6.000,00 TL.+KDV

540,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                   

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

                                                                             

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin % 6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

                                                                            

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

        - İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

        - İlan olunur.      

 

                                                                

                                                                           -2-

 

©2023 Efeler Belediyesi.