İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

10.03.2022

30.03.2022 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 

    1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

Ata Mahallesi Filistin Caddesi ile 1. Sanayi Cadde köşesi No:45

12,00

Büfe

30.03.2022

14.10

15.300,00 TL.+KDV

1.377,00 TL.

2

Alanlı Mahallesi  1070 Parsel

37,60

Ticarethane

30.03.2022

14.11

6.384,00 TL.+KDV

575,00 TL.

3

Efeler Mahallesi 1462 ile 1464 Sokak köşesi A. Akdeniz Parkı içi

12,00

Büfe

30.03.2022

14.12

5.400,00 TL.+KDV

487,00 TL.

4

Girne Mah. 2227 Sokak Ali Rıza Ertan Parkı içi No:4

12,00

Büfe

30.03.2022

14.13

13.200,00 TL.+KDV

1.188,00 TL.

5

Girne Mahallesi  2191 Sokak Kurtuluş Bozyiğit Parkı içi No:13

12,00

Büfe

30.03.2022

14.14

11.280,00 TL.+KDV

1.016,00 TL.

6

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama K.yolu No:338/A

70,00

Ticarethane

30.03.2022

14.15

4.200,00 TL.+KDV

378,00 TL.

7

Gölhisar Mah. Aydın-Dalama K.yolu No:338/G

27,90

Ticarethane

30.03.2022

14.16

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

8

İmamköy Mahallesi  749 Parsel No:59

17,40

Ticarethane

30.03.2022

14.17

2.100,00 TL.+KDV

189,00 TL.

9

Mimar Sinan Mahallesi 2336 Sokak No:4

29,25

Ticarethane

30.03.2022

14.18

9.900,00 TL.+KDV

891,00 TL.

10

Pınardere Mahallesi 101 Ada 1 Parsel No:9/1

30,00

Ticarethane

30.03.2022

14.19

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

11

Pınaredere Mahallesi  101 Ada 1 Parsel No:9/2

16,80

Ticarethane

30.03.2022

14.20

1.920,00 TL.+KDV

173,00 TL.

12

Umurlu Mahallesi Bayram Yeri Esnaf Sitesi No:1

146,00

Ticarethane

30.03.2022

14.21

24.000,00 TL.+KDV

2.160,00 TL.

13

Umurlu Mah. Bayram Yeri Esnaf Sitesi No:12-13-14

77,42

Ticarethane

30.03.2022

14.22

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

14

Umurlu Mahallesi Bekir Urgancı Parkı içi No:2

90,00

Ticarethane

30.03.2022

14.23

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

15

Zeybek Mahallesi Dilaver Cebeci Parkı içi

21,00

Büfe ve Güvenlik Kulübesi

30.03.2022

14.24

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.   

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                   

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

                                                                            

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

                                                                             

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

 - İlan olunur.

       

 - İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.