İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.08.2019 ALINAN KARARLAR

01.08.2019 ALINAN KARARLAR

06.08.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2019 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısına ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan AH Sınıfına tabi 1 Adet 1.Derece Avukat ve 1 Adet 5.Derece Avukat Kadrolarına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrası gereğince 2 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen II Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3-Gelir Ücret tarifesinin genelinde yer alan tüm ücretlere Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan gecikme zammı oranları uygulanması, tahsil aşamasına gelmiş geriye dönük ücretlere, borçlarında ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yapılandırma ve zaman aşımına uğramış olan alacakların terkin işlemini yapma konusunda Efeler Belediye Encümeni yetkilidir” şeklinde değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

4- 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan belediyemizin 2020-2024 yılı stratejik planının 05.08.2019 Pazartesi günü tekrar görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

5-Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla Efeler Belediyesi’ni temsil ve ilzam etmek üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel ve tüzel kişiler ve benzer teşekküller nezdinde işlemler yapma, sözleşme ve protokol imzalama yetkisi verilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

6-Fındıklı Belediyesi ile belediyeler arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın geliştirilerek, yerel yönetim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesi, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi konularında ve karşılıklı teknik yardımlaşmanın sağlanması, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla “kardeş kent” ilişkisinin kurulmasına, “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-İtalya’nın Moena Beldesi ile 333 yıl önce oraya giden ve yerleşen Balaban isimli Yeniçeri askerinden dolayı tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu tespitle; var olan bağların güçlendirilmesi, “El Turco” olarak anılan belde halkı ve kurum/kuruluşları ile yeni bağlar kurulması amacıyla iki belediye arasında “kardeş şehir” protokolü yapılmasına, İtalya’nın Moena Belediyesi ile “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8-Yılmazköy Mahallesine yapılmakta olan çocuk parkına Hasan YAVUZ isminin, Ovaeymir Mahallesinde yeni yapılan parka Ali Gaffar OKKAN isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9-İmar planında konut alanında bulunan Efeler Belediyesine ait Zeybek Mahallesi 1970 ada 4 parsele (konut binası yapılıncaya kadar) park yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-İzmir-Aydın Otoban Kavşağının Doğusunda Yer alan alanın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları olduğu ve bahse konu alanda daha önce ruhsatlandırılmış benzeri işyerleri bulunduğundan ve alanın imar planında konut dışı kentsel çalışma alanları geçtiğinden, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatında bulunulması halinde bahse konu işletmelere yeni ruhsat verilmesinin ve devrinin yapılmasının ilgili Ruhsat Yönetmeliği hükümleri kapsamında Zabıta Müdürlüğünce değerlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11-Aydın İli, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, tapuda 173 ada 1 parselde bulunan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre 10 yıl süre ile bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ve bu tahsisle ilgili iş ve işlemleri, görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12- Efeler İlçesi sınırlarında bulunan mezarlık vasfına ait ekli tespit raporunda tür ve sayısı belirtilen antep fıstığı ağaçlarının koruma ve bakımı yapılmak sureti ile ürünlerin belediyemizce değerlendirilmesi için 5 yıl süre ile kiralama ihalesi yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

12- Aydın İli, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, tapuda 222 ada 30 parselde bulunan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre 3 yıl süre ile bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ve bu tahsisle ilgili iş ve işlemleri, görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13-Efeler İlçesinin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek şekilde yeni bir logo tasarlanmasına, tasarım için yarışma düzenlenmesine, yarışmaya katılacak tasarımlar arasında derecelendirme yapmak üzere jüri belirlenmesi için Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine, dereceye giren tasarım sahiplerinden; 1.olana 20.000,00 ₺ birincilik ödülü, 2.’ye 5.000,00 ₺ ve 3.’ye de 5.000,00 ₺ mansiyon ödülü verilmesine; ödüllerin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına, tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görevlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.