İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.09.2019 ALINAN KARARLAR

02.09.2019 ALINAN KARARLAR

05.09.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.09.2019 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca açık oyla yapılan seçimler sonunda; Belediyemiz İhtisas Komisyonlarında Nisan/2020 ayına kadar görev yapmak üzere İmar Komisyonuna Ahmet ERTÜRK, Plan ve Bütçe Komisyonuna Sabri KÜÇÜK, Ulaşım ve Turizm Komisyonuna İlhan ADIYAMAN, Çevre ve Sağlık Komisyonuna Münevver GÖKTAŞ, Esnaf ve Pazar Komisyonuna Turgay AKGÜLLER ve Tarım Komisyonuna Ahmet ERTÜRK’ünseçılmelerineoy birliği ile karar verildi.

3-Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsil etmek üzere Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunmasına, sendika tüzüğüne istinaden hesaplanacak yıllık aidatın belediyemizin İller Bankası hissesinden ödenmesine, İller Bankası’na bu konuda yetki verilmesine, sendikaya verilecek yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

4- 2019 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 1 adet 4.derece Mühendis kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı bakanlıkça belirlenen II sayılı cetvelde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6-Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 1 adet 5.derece Mühendis kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı bakanlıkça belirlenen II sayılı cetvelde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7-Belediyemiz sorumluluk sınırları içinde kalan, mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait 83 (Seksen üç) adet taşınmazın mahalle muhtarlarınca hizmet binası olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) ile 15. maddesinin (h) bendi gereğince 5 (Beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

8-İlimiz, Efeler İlçesi, Mimar Sinan (Meşrutiyet) Mahallesi 19j3-19j4-19I3-19I4 pafta, 2435 sokak ve 2401 nolu sokaklara yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında koşuyolu alanında bisiklet yolu yapılması amaçlı UİP-2129,127 PİN işlem nolu imar planı değişikliği hususunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9-Efeler Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarih ve 325 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile tadilen onaylı 1/1000 ölçekli DSİ Kanal Hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi ve sanayi alanındaki yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Tepecik İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-Belediyemizce kiralanan Yedieylül Mahallesi 1035 Sokak No: 8 adresindeki 1243 Ada 3 Parseldeki taşınmazın kreş ve gündüz bakım evi olarak, Ata Mahallesi 1824 Ada 24 parseldeki taşınmazın bir kısmı kreş ve gündüz bakım evi, bir kısmı sosyal etkinlik merkezi olarak, Veysipaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı 6470 Ada 12 Parselde bulunan taşınmazın Efeler Belediyesinin Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) bünyesinde eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetler yapılması amacıyla kullanılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11-Belediyemiz 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararı ile belirlenen içkili alan bölgelerine İlçemiz Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi İstiklal Caddesi No:15-17 (dahil) Adresinin ilave edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.