İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.05.2023 ALINAN KARARLAR

04.05.2023 ALINAN KARARLAR

    BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2023 TARİHLİ MAYIS AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. 2022 Mali Yılı Efeler Belediyesi İdare Bütçe Kesin Hesaplarının Yönetim Dönemi kayıtlarına uygun olduğu, işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapıldığı, 2022 yılı Taşınır Mal hesaplarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu ve Taşınır Mal Yönetmeliği dikkate alınarak yapıldığı görülmüş olup, belediyemiz 2022 yılı Kesin Hesap ve 2022 yılı Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  3. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ek Bütçenin Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37. Mad. Uygun olduğu tespit edilmiş olup, 2023 Yılı Ek Bütçesi 85.510.000,00.- TL Gelir, 85.510.000,00.-TL Gider olmak üzere gelir ve gideri denkliği sağlanmış bir şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  4. Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12, 15 ve 16 parseller ile 1513 ada 16, 17, 18 parsel nolu taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, park, yeşil alan, otopark alanı içerisinde, yürürlükte olan UİP 2131 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre olan konut alanı, Yençok: 9.00 metre Kitle Nizam konut alanı, Yençok: 4.50 metre ticaret alanı, ortaöğretim okul alanı, camii alanı, park alanı, otopark alanı içerisinde kalmakta olan taşınmazlar için, TAKS/KAKS: 0.30/1.27, Yençok: 42.00 metre yapılanma şartı olan konut alanı, Yençok: 6.50 metre (1 kat) Kitle Nizam yapılanma şartlı konut alanı, Yençok: 8.50 metre (2 kat) Kitle Nizam yapılanma şartı olan konut alanı, E:2.00, Yençok:25.50 metre yapılanma koşullu ilkokul alanı, E:2.00, Yençok: 25.50 metre yapılanma koşullu ortaokul alanı, E:2.00, Yençok: Serbest yapılanma koşullu ibadet alanı, park, otopark, regülatör alanı kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-09459234 PİN İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebine itirazın isimsiz olması, kat yüksekliğinin çevresi ile uyumlu olması ve inşaat aşamasında gerekli önlemlerin alınarak yapılaşacağı öngörüldüğünden itirazın reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  5. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 245-247-249-250-251-252-253-254-255-256 ve 262 parsel nolu taşınmazlar, Mülga Tepecik Belediyesince 01.07.2005 tarih ve 15 sayılı Meclis kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında söz konusu 184 numaralı imar adası üzerinde kuzey güney doğrultusunda 12 metrelik taşıt yolunun geçtiği ancak Mülga Tepecik Belediyesince belediyemize teslim edilen dijital imar planında taşıt yollarının söz konusu imar adası üzerinde işli olmadığı görülmüştür. Mülga Tepecik Belediyesince 12 metrelik yolların işli olmadığı haliyle uygulamalar yapıldığı görülmüştür. Onaylı İmar Planı ve uygulamalar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacı ile 184 ada 245-247-249- 250-251-252-253-254-255-256 ve 262 parsel nolu taşınmazlar için h:9.50 metre, E:0.90 yapılaşma koşullu düzenlenmesi amaçlı UİP-091001805 PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebine itirazın isimsiz olması, sanayi alanında kalması nedeniyle yüksekliğin düşük olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle itirazın reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  6. Efeler İlçesi, Orta Mahalle 6892 ada 1 ve 2 parseller,6893 ada 2 parsel ve 6894 ada 1,2,3,4 parsel sayılı taşınmazların yürürlükte bulunan UİP-2131 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=9.00 m. kitle nizam konut alanlarında bulunan taşınmazlar için; 6892 ada 1 ve 2 parseller için E=1.36 Yençok=26.50 konut alanı; 6893 ada 2 parsel için E=0.50 yerine E=0.47 Yençok:9.00 konut alanı; 6894 ada 1,2,3,4 parseller için E=0.65 Yençok:9.00 m. Konut alanı UİP-091010595 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin tadilen uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.