İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.10.2022 ALINAN KARARLAR

05.10.2022 ALINAN KARARLAR

07.10.2022

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.10.2022 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

  1. Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 60. Maddesinin (n) fıkrası gereğince, "Sosyo-kültürel, sanatsal bilimsel etkinlikler yapılır " dendiğinden Efeler Belediyesi Kent Orkestrası Kurulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. İlçemiz Orta mahalle Denizli Bulvarı No:81/12 sayılı adresin (Aydın Tekstil alanı içi), 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararımıza içkili alan bölgesine ilave olarak dâhil edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  4. 27.12.2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sabit ve Mobil Haberleşme Alt Yapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Efeler Belediyesi yetki ve sorumluluğu altındaki cadde, sokak, yol, meydan ve diğer tüm yerlerdeki fiber-optik kablo ve diğer hatlardan alınacak “Geçiş Hakkı Ücretleri” ile ilgili sözleşme yapma, tarife belirleme ve geçiş ücretinin tahakkuk ve tahsiline yönelik olarak Efeler Belediye Başkanlığına yetki verilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisine teklifte bulunmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılan teklifin komisyona sevk edildiği haliyle kabulüne ve bu şekilde 2022 Yılı Gelir Ücret Tarifesine eklenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Belediyemizin 2023 Mali Yılı Performans Programının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  7. Belediyemiz 2023 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan gelir kalemlerindeki artışların Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun onayladığı haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  8. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24 ve 26 nci maddeleri gereğince, 2023 yılı Belediyemiz bütçe ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminlerinin 2023 Yılı Analitik Bütçesi 1.056.637.000,00 TL Gelir, 1.056.637.000,00 TL Gider olmak üzere gelir ve gideri denk bütçe olarak kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  9. 25.03.2021 tarih 31434 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda; otopark ihtiyacının bir kısmı veya tamamının parselinde karşılanamadığı durumlarda; karşılanamayan otopark ihtiyacının, ilgili idarece, yine otopark yönetmeliğinin yer alan esaslar dâhilinde bedel alınmak suretiyle bölge otoparkından yer tahsis edilerek karşılanması ön görülmüştür. Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları; 6.maddesinde “Bölge otoparkları ve genel otoparklar, imar planlarında bu kullanımlara ayrılan yerlerde ve plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya altında açık, kapalı veya çok katlı olarak gerektiğinde mekanik sistemler de kullanılarak yapılır.” denmektedir. Ayrıca “Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi gibi alanları artırıcı fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların Sayfa 3 / 3 konulması nazım imar planında değişiklik gerektirmez.” denilmesine rağmen 1/1000 ölçekli imar planlarımızda da bu alanların yerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma tamamlanıncaya kadar; Hâlihazırda yerleri belli olan açık otopark alanlarımız için; “Yapı parselinin bulunduğu adada, ada içi otopark yeri onaylı imar planında ayrılmışsa, yapı yapılacak parselin bulunduğu yapı adasını çevreleyen yollar üzerinde cep otopark olarak düzenlenen alanlar mevcut ise, bu parsellerde otopark bedeli açık otopark olarak bedeli alınır.” şeklinde karar alınması; “Plansız Alanlar içerisinde yapılarak otopark yerleri belirlenene kadar açık otopark olarak değerlendirilerek bedel alınmasına;” şeklinde karar alınması; Otopark bedelinin belirlenirken; “Yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan otoparka ait birim fiyatlara karşılık gelen bedeli ifade eder.” denildiğinden; Katlı otopark, kapalı otopark ve yeraltı otoparkının yapılması belirlenen bölgelerde tebliğde yer alan yapı yaklaşık birim fiyatlarından IIIA grubunun seçilerek otopark bedelinin belirlenmesi yönünde karar alınması; Açık otopark, cep otoparkı, yol boyunca otopark alanı olarak belirlenen bölgelerde tebliğde yer alan yapı yaklaşık birim fiyatlarından IIB grubunun seçilerek otopark bedelinin belirlenmesi; yönünde karar alınması; Ayrıca bitişik nizam ön bahçesiz (ön bahçesi bulunmayan) yapı parsellerinde bina derinliğinin 20 metreden az olması ve ilgilerinin talep etmesi durumunda doğrudan otopark bedeli alınmak suretiyle yapı ruhsatı düzenlenmesi yönünde karar alınması; Kesinleşmiş plan kararları oluşuncaya ve bölgelere göre otopark yerleri belli olana kadar emlak beyan değeri olarak yapı ruhsatı talep edilen parselin emlak beyan değerinin kullanılmasının yönünde kararının alınması; Otopark alanın ve otopark grubunun değerlendirileceği parsellerin 2 veya daha fazla yola cephesi olması durumunda, emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli en yüksek olan yola göre yapılacak olması; Konularının incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  10. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12, 15 ve 16 parseller ile 1513 ada 16, 17, 18 parsel nolu taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, park, yeşil alan, otopark alanı içerisinde, yürürlükte olan UİP 2131 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre olan konut alanı, Yençok:9.00 m kitle nizam konut alanı, Yençok:4.50 m ticaret alanı, ortaöğretim okul alanı, cami alanı, park alanı, otopark alanı içerisinde kalmakta olan taşınmazlar için; Emsal 1.27 Yençok:42.00 m yapılanma şartı olan konut alanı, Yençok:6.50 m. (1 Kat) blok nizam yapılanma şartlı konut alanı, Yençok:8.50 m. (2 Kat) blok nizam yapılanma şartı olan konut alanı, E:2.00 Yençok:25.50m. yapılanma koşullu ilkokul alanı, E:2.00 Yençok:25.50m. yapılanma koşullu ortaokul alanı, E:2.00 Yençok: serbest yapılanma koşullu ibadet alanı, park, otopark, regülatör alanı kullanımı getirilmesi amaçlı Teklif PİN numarası- 09297088 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.